Geohydrologisch advies

Huisman Traject > Disciplines > Geohydrologie

Geohydrologisch Advies

Vanuit historisch perspectief, al twee generaties terug, is Huisman gespecialiseerd in grondwatertechniek en het uitvoeren van projecten. Tal van projecten zijn met succes uitgevoerd door heel Nederland waar ervaring is opgedaan in de zo wisselde bodemstructuren en watervoerende lagen. Zo is gaandeweg de verbinding tot stand gekomen van een enorme ervaring en rekenkundige inzichten waardoor kennis en data is verkregen van installaties, effecten en gedragingen van de Nederlandse bodem structuren.

Deze wetenschap vormt de basis een actief en doelgericht proces vorm te geven i.r.t. uw project en in staat een gedetailleerde effectenstudie van van complexe bouwputten uit te werken. Tijdens de uitvoering staan wij graag naast de opdrachtgever in een begeleidende rol. Zowel richting de overheden, de eventuele onderaannemers en andere adviserende partijen. Hiermee stellen we het werk centraal.

 

Advies & Ontwerp:

Bemalingsadvies – verzorgen melding/vergunningsaanvraag – Modelberekeningen – effecten rapportage

Bemalingsadvies

Voor uw ondergrondse bouwprojecten is het meestal noodzakelijk te graven tot onder de grondwaterstand. Deze grondwaterstand moet voor u worden verlaagd om in den droge te kunnen werken. Dit gebeurd door middel van bronbemaling. Afhankelijk van uw plannen, de grondwaterstand, de bodemopbouw en de factoren in de omgeving zal moeten worden bepaald wat de juiste manier van bemalen is. Onze geohydrologische adviseurs zijn expert op dit gebied en stellen hoogstaande bemalingsadviezen op voor uw project. In deze adviezen geven wij aan hoe u het beste de bemaling kan inrichten om zo, zo voordelig en droog mogelijk te kunnen ontgraven in relatie tot de risico’s, omgeving, en eisen van het bevoegd gezag. In aanvulling op een bemalingsadvies stellen wij ook monitoringsplannen op om de omgeving nauwgezet te kunnen monitoren. Dit om het risico op schade of nadelige gevolgen sterk te kunnen beperken.

Meldings- /vergunningsaanvraag

Wanneer men gaat ontgraven onder de grondwaterstand en bemaling gebruikt om dit te realiseren zal men een melding moeten doen of een vergunning moeten aanvragen bij het bevoegd gezag. Dit zal gaan over het onttrekken en het lozen van grondwater. Huisman Traject BV kan deze melding of vergunning voor u aanvragen.

Modelberekening omgeving

Modelberekeningen worden uitgevoerd om het debiet te bepalen en de invloed die dit heeft op de omgeving wanneer deze wordt onttrokken d.m.v. een bronbemaling. Het is belangrijk, zeker voor het aanvragen van een vergunning om aan te kunnen tonen wat de bemaling in de omgeving teweegbrengt. Dit wordt berekening d.m.v. een modelberekening.