Overheden

Overheden

Huisman Traject kan uw melding-/vergunningsaanvraag verzorgen bij het bevoegd gezag. Wanneer men gaat graven onder de natuurlijke grondwaterstand zal er grondwater onttrokken en geloosd moeten worden. Hier zal een melding voor moeten worden gedaan of een vergunning voor moeten worden aangevraagd bij de overheden. Het e.e.a ook in relatie tot de omgeving, denk aan: archeologie, belendingen, WKO’s, drinkwaterwinningsgebieden, verontreinigingen etc.

 

Overheden:
Gemeentes – Waterschappen/hoogheemraadschappen – omgevingsdiensten

Huisman Traject verzorgt voor u:
verzorgen melding/vergunningsaanvraag

Meldings- /vergunningsaanvraag

Wanneer men gaat ontgraven onder de grondwaterstand en bemaling gebruikt om dit te realiseren zal men een melding moeten doen of een vergunning moeten aanvragen bij het bevoegd gezag. Dit zal gaan over het onttrekken en het lozen van grondwater. Huisman Traject BV kan deze melding of vergunning voor u aanvragen.

Bemalingsadvies

Voor uw ondergrondse bouwprojecten is het meestal noodzakelijk te graven tot onder de grondwaterstand. Deze grondwaterstand moet voor u worden verlaagd om in den droge te kunnen werken. Dit gebeurd door middel van bronbemaling. Afhankelijk van uw plannen, de grondwaterstand, de bodemopbouw en de factoren in de omgeving zal moeten worden bepaald wat de juiste manier van bemalen is. Onze geohydrologische adviseurs zijn expert op dit gebied en stellen hoogstaande bemalingsadviezen op voor uw project. In deze adviezen geven wij aan hoe u het beste de bemaling kan inrichten om zo, zo voordelig en droog mogelijk te kunnen ontgraven in relatie tot de risico’s, omgeving, en eisen van het bevoegd gezag. In aanvulling op een bemalingsadvies stellen wij ook monitoringsplannen op om de omgeving nauwgezet te kunnen monitoren. Dit om het risico op schade of nadelige gevolgen sterk te kunnen beperken.

Modelberekening omgeving

Modelberekeningen worden uitgevoerd om het debiet te bepalen en de invloed die dit heeft op de omgeving wanneer deze wordt onttrokken d.m.v. een bronbemaling. Het is belangrijk, zeker voor het aanvragen van een vergunning om aan te kunnen tonen wat de bemaling in de omgeving teweegbrengt. Dit wordt berekening d.m.v. een modelberekening.
Contact
Hoofdkantoor Breukelen
De Corridor 21H
3621 ZA Breukelen
0346 – 26 33 26
info@huismantraject.nl
ALMA
Evenement ruimte
Appelmarkt 17
3811 CT Amersfoort
Mail:
info@almahuis.nl
Volg ons