Expertise & Monitoring

Huisman Traject > Expertises > Expertise & Monitoring

Met trots kunnen wij u een uitgebreid pakket aan professionele monitorings- en expertise activiteiten aanbieden. Deze dienstverlening sluit uitstekend aan op onze overige disciplines en geeft de klant meer overzichtelijkheid. Wij voeren monitoring uit op onder andere grondwaterstanden, zettingen, panden, damwanden en trillingen. Wij proberen ons in dit gebied tevens continu te verbreden en verdiepen.

Bodem & Water

De directe invloed van een bouwproject bestaan veelal uit maaiveldzettingen en/of waterstandsdalingen. Deze kunnen we voor u monitoring middels deformatiemeetpunten op maaiveld en door het aanbrengen van peilbuizen in de omgeving. De peilbuizen kunnen we voor u handmatig inmeten of voorzien van een logger. In alle gevallen is het van essentieel belang dat de meetdata wordt beoordeeld en dat belanghebbenden en overheden voorzien worden van de juiste informatie. Dit traject kunnen wij voor u verzorgen.

Verder kunnen we voor u monsters nemen van grondwater of bemalingswater en deze laten analyseren in het lab. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bepaald wat vooraf de kwaliteit van het grondwater is of wat de kwaliteit is van het lozingswater en in hoeverre hiermee aan de lozingseisen wordt voldaan.

Omgeving & Bebouwing

Nieuwbouw wordt vaak gerealiseerd nabij bestaande bebouwing en infrastructuur. Mensen wonen en werken vaak in de directe nabijheid van de geplande bouwput. Dit maakt dat de omgeving en de bebouwing extra zorg vragen in de vorm van een weldoordacht monitoringsschema. Hierin adviseren wij u graag, separaat of middels het opstellen van een monitoringsplan. De omgevingsmonitoring zelf kunnen wij desgewenst voor u uitvoeren. Hierbij moet u denken aan een breed spectrum van mogelijkheden, te weten:

Keer- /damwanden

Wanneer een keerwand voor een project noodzakelijk blijkt, hebben we meestal te maken met twee werkfases, namelijk het inbrengen van de wanden en later het weer terugwinnen / verwijderen. Afhankelijk van de uitvoeringswijze kan dit trillingen en geluid veroorzaken.  Deze metingen kunnen wij voor u verzorgen.

Daarnaast kan bebouwing, infra of leidingen worden voorzien van meetpunten waarop deformatiemeetpunten worden aangebracht. Middels deze monitoring kan tijdens het aanbrengen en verwijderen van de damwanden de omgeving worden gemonitord, maar ook tijdens het grondwerk. In de periode dat de damwand aanwezig is, kunnen inclinometingen worden uitgevoerd op de damwand om de uitbuiging te meten en te vergelijken met de vooraf berekende uitbuigingen. Hiervoor moeten wel meetbuizen worden aangebracht op de damwand.

Contact
Hoofdkantoor Breukelen
De Corridor 21H
3621 ZA Breukelen
0346 – 26 33 26
info@huismantraject.nl
Kantoor Zwolle
Dr. Van Wiechenweg 14
8025 BZ Zwolle
Volg ons