Geotechnisch advies

Huisman Traject > Disciplines > Geotechnisch advies

Advies dat bouwt

”Een visie ontwikkelen is mensenwerk. Het pragmatisch bedenken van configuraties op basis van ervaring en gezond verstand is het begin van het bouwen. Zoals een architect schetsmatig zijn beelden vormt. De gevormde visie dient te worden gestaafd en bevestigd binnen de gestelde uitgangspunten d.m.v. berekeningen en modellen. Wij beschikken over de nodige kennis en expertise om deze berekeningen uit te voeren en in relatie te stellen met de specifieke bouwput en diens omgeving.”

Advies & Ontwerp:

Bouwputadvies – Quickscan – Second opinion – Funderingsadvies – keer- /damwandadvies – bemalingsadvies – Begaanbaarheidsonderzoek  – Monitoringsplan

Bouwputadvies

Wanneer er een project gerealiseerd moet worden met werkzaamheden onder het maaiveld is al snel enige deskundigheid benodigd. Afhankelijk van de omvang van het project heeft men te maken met diverse factoren als omgeving, grondwaterstanden, bodemopbouw, bouwput stabiliteit, op barst risico's, vergunningen en bevoegdheden. In een bouwputadvies wordt een ontwerp opgesteld hoe het project gerealiseerd kan worden met inachtneming van al voorgaande factoren. Onze geotechnische adviseurs stellen de bouwputadviezen op met als doel binnen de gezette parameters als tijd, geld en risico’s te blijven.

Second opinion

Heeft u een advies liggen dat niet aansluit bij uw wensen of mogelijkheden? Huisman Traject BV maakt projecten haalbaar. Dit is een van de speerpunten van onze organisatie, het vermogen om buiten de box te kunnen denken en zo projecten haalbaar te maken binnen de gezette parameters: tijd, geld en risico’s. Vele projecten hebben doorgang gevonden middels de second opinion adviezen van Huisman Traject. Kijk vandaag nog wat dit voor u betekend!

Quickscan

Voordat een opdrachtgever de stap neemt een traject met ons aan te gaan kan er bij ons een Quickscan worden opgesteld. Deze korte scan geeft u een kort maar krachtige eerste analyse van de mogelijkheden en de kosten waarbinnen wij voor u kunnen opereren ten einde het doel te bereiken. Binnen deze scan behoort een gericht advies voor een vervolgtraject. Voorts zijn wij stellig van mening dat een persoonlijk onderhoud aansluitend u nog meer inzichten geeft. De kosten van een scan en of bezoek zijn beperkt of vrij binnen duidelijke afspraken. Wederom, een kleine stap kan een groot verschil maken.

Funderingsadvies

Een gebouw dat de verscheidene elementen kan weerstaan is gebouwd op een goed fundament. Een goed fundament, begint bij een goed advies, daar kan men op bouwen. Een funderingsadvies omschrijft hoe uw bouwproject het best gefundeerd kan worden. Hierin is het van belang het geotechnisch draagvermogen van de ondergrond te berekenen. Aan de hand van een geotechnisch bodemonderzoek kunnen deze berekeningen worden gemaakt. Denk hierbij aan sonderingen en boringen, hoogte meting etc. Om een omgevingsvergunning aan te vragen wordt veelal het geotechnisch onderzoek als het funderingsadvies geëist. Onze geotechnische adviseurs beschikken over een brede kennis uit de praktijk en weten deze goed te vertalen in hoogstaande rapportages. Hierin zullen zij aanbevelingen doen en eventuele risico’s beschrijven. Wij kunnen u met onze ervaring adviseren in de funderingsvorm en type. Hierbij ligt veelal de nadruk op de draagkracht, omgeving (geluid en trillingen) en op de financiën. Ook het doorrekenen van de gekozen fundatie verzorgen wij graag voor u.

Keer- /damwand advies

In een damwandadvies wordt aangegeven wat de juiste manier is om grond en/of water en/of trillingen te keren. Hierin zijn meerdere vormen mogelijk. Niet alleen de traditionele vorm namelijk de damwand, maar ook zijn berlinerwanden en MIX wanden mogelijk. Afhankelijk van de situatie en de functie zullen onze adviseurs en ingenieurs berekeningen maken welke keerwand voor welke situatie het meest doeltreffend is. Dit wordt vervolgens in een damwandadvies omschreven. Wij kunnen u adviseren in de noodzaak hiervan en welke vorm het beste past bij uw project. Hierbij is veelal de omgeving bepalend, maar is ook de bouwplaatsinrichting van belang. Het berekenen van de keerwanden voeren wij graag voor u uit en wordt hiermee onderdeel van het bouwputontwerp als geheel.

Bemalingsadvies

Huisman Traject gaat met u de diepte in, maar niet met natte voeten. Om droog te kunnen werken op diepte is veelal bemaling benodigd. Het gaat hier om twee soorten grondwater waar rekening mee gehouden dient te worden. Freatisch grondwater en stijghoogte. Huisman Traject vindt zijn wortels in de bemaling waardoor de theoretische plannen ook praktisch uitgevoerd kunnen worden. Hierbij is het de kunst om het werk al gemaakt te hebben in het hoofd. Heeft u last van natte voeten? Dan is het wellicht tijd voor een bemalingsadvies van Huisman Traject BV. Laat u vandaag nog adviseren.

Begaanbaarheidsonderzoek

Als (hoofd)aannemer moet u voor aanvang van de werkzaamheden kunnen aantonen dat het bouwterrein draagkrachtig en begaanbaar is. Er zijn namelijk veel gevaarlijke situaties die zich kunnen voordoen wanneer de ondergrond niet voldoende draagkrachtig is. Om de draagkracht en de begaanbaarheid van een bouwterrein te beoordelen maken wij kleine sonderingen van de toplaag. Dit wordt met behulp van een penetrologger (penetrometer) gedaan. Deze waardes worden vergeleken met de gronddruk die uitgeoefend gaat worden door het materiaal en/of de machines. Deze berekeningen plaatsen wij in duidelijke en overzichtelijke rapportages zodat u er zeker van kan zijn dat uw terrein veilig en geschikt is voor de benodigde werkzaamheden.

Monitoringsplan

Het verlagen van de grondwaterstand, het veroorzaken van trillingen, het graven van bouwkuipen, al deze werkzaamheden brengen risico’s met zich mee. Risico op zetting, op scheurvorming, op verzakking, op drooglegging. Al deze risico’s worden in kaart gebracht om vervolgens een monitoringsplan te ontwikkelen. In een monitoringsplan wordt de manier van monitoren beschreven om zo indien nodig maatregelen kunnen treffen bij een negatieve meting. Een monitoringsplan dient ertoe risico’s in kaart te brengen en te verkleinen d.m.v. een plan actief te monitoren. Huisman Traject is hiervoor uw gewenste partner omdat wij niet alleen het plan opstellen maar ook zelf de uitvoering kunnen verzorgen.
Contact
Hoofdkantoor Breukelen
De Corridor 21H
3621 ZA Breukelen
0346 – 26 33 26
info@huismantraject.nl
ALMA
Evenement ruimte
Appelmarkt 17
3811 CT Amersfoort
Mail:
info@almahuis.nl
Volg ons