Bouwput Engineering

Geotechnisch advies

Ook uw bouwput engineeren?

Voor al uw geotechnische vraagstukken
Na een goed plan volgt een vlotte uitvoering

Bouwputadvies

Wanneer er een project gerealiseerd moet worden met werkzaamheden onder het maaiveld is al snel enige deskundigheid benodigd. Afhankelijk van de omvang van het project heeft men te maken met diverse factoren als omgeving, grondwaterstanden, bodemopbouw, bouwput stabiliteit, op barst risico’s, vergunningen en bevoegdheden. In een bouwputadvies wordt een ontwerp opgesteld hoe het project gerealiseerd kan worden met inachtneming van al voorgaande factoren. Onze geotechnische adviseurs stellen de bouwputadviezen op met als doel binnen de gezette parameters als tijd, geld en risico’s te blijven.

Weet u dat

Dat de besparingen die wij gerealiseerd hebben door onze second opinions ruim in de miljoenen loopt

Heeft u een advies liggen dat niet aansluit bij uw wensen of mogelijkheden? Wij maken projecten haalbaar. Dit is een van de speerpunten van onze organisatie, het vermogen om buiten de box te kunnen denken om zo projecten haalbaar te maken binnen de gezette parameters: tijd, geld en risico’s. Vele projecten hebben doorgang gevonden middels onze second opinion adviezen. 

Want op een sterk fundament kunt u bouwen

Fundatieadvies

Een gebouw dat de verscheidene elementen kan weerstaan is gebouwd op een goed fundament. Een goed fundament, begint bij een goed advies. Een funderingsadvies omschrijft hoe uw bouwproject het best gefundeerd kan worden. Hierin is het van belang het geotechnisch draagvermogen van de ondergrond te berekenen. Aan de hand van een bodemonderzoek kunnen deze berekeningen worden gemaakt. Denk hierbij aan sonderingen en boringen, hoogte meting etc. Wij kunnen u met onze ervaring adviseren in de funderingsvorm en type. Hierbij ligt veelal de nadruk op de draagkracht, omgeving (geluid en trillingen) en op de financiën. Ook het doorrekenen van de gekozen fundatie verzorgen wij graag voor u.

Keerwandadvies

Grondkering

In een keerwandadvies wordt aangegeven wat de juiste manier is om grond, water en/of trillingen te keren. Hierin zijn meerdere vormen mogelijk naast de traditionele vorm namelijk de damwand, zo zijn ook berliner, big bag en Soilmix wanden mogelijk. Afhankelijk van de situatie en de functie zullen onze ingenieurs berekeningen maken welke keerwand voor welke situatie het meest doeltreffend is. De resultaten worden vervolgens in een keerwandadvies beschreven waar u mee kunt bouwen. 

Weet u dat

Wij meer dan 350 opdrachtgevers hebben

Binnen Huisman Traject hebben wij samenwerking hoog in het vaandel staan wat zich niet alleen vertaald naar een goede interne maar ook naar een goede externe samenwerking. U als opdrachtgever bent er namelijk bij gebaat nauw verbonden te zijn met de processen die leiden tot een goed eind resultaat. Zo hebben wij in de loop van de jaren meer en meer mooie relaties weten aan te gaan en mogen onderhouden. 

Het onttrekken en lozen van grondwater

Bronbemaling

Huisman Traject gaat met u de diepte in, maar niet met natte voeten. Om droog te kunnen werken onder het maaiveld is veelal een bronbemaling noodzakelijk. Door tijdelijk het grondwater te onttrekken en elders te lozen kan er droog gewerkt worden. Zo’n onttrekken heeft een invloed en deze dient berekend te worden. Niet alleen de invloed maar ook de omvang, de impact, en mogelijke risico’s als gevolg van deze onttrekking. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de richtlijnen van de overheden en overheden eisen vaak een bemalingsadvies. Huisman Traject vindt zijn oorsprong in de bronbemaling waardoor de theoretische plannen vanuit een praktisch oogpunt worden opgesteld. 

Het controleren van gestelde hypotheses

Geomonitoring

Het verlagen van de grondwaterstand, het veroorzaken van trillingen, het graven van bouwkuipen, al deze werkzaamheden brengen risico’s met zich mee. Risico op zetting, op scheurvorming, op verzakking, op drooglegging. Al deze risico’s worden in kaart gebracht in een monitoringsplan en hoe deze risico’s gecontroleerd worden. In een monitoringsplan wordt de manier van monitoren beschreven om zo indien nodig maatregelen kunnen treffen bij een negatieve meting. Een monitoringsplan dient ertoe risico’s in kaart te brengen en te verkleinen d.m.v. een plan actief te monitoren.