Bouwput Engineering

Huisman Traject > Disciplines > Engineering

HUISMAN TRAJECT | BOUWPUT ENGINEERS

Wanneer u ons inschakelt voor de engineering van uw bouwput geven wij geen advies op afstand maar bouwen wij betrokken mee. Dit is de visie: samen mooie projecten realiseren. Het begint bij het opstellen van een 1e schetsontwerp waarna overleg gevoerd kan worden. Als de juiste werkwijze is vastgesteld, stellen wij een voorlopig ontwerp op voor de diverse bouwput segmenten als: keerwanden, fundatiepalen, bemaling, grondwerk, monitoring & begeleiding. Op basis hiervan kan een bouwteam worden samengesteld.

Het voorlopig ontwerp zal worden doorontwikkeld met de teamleden en u als opdracht gever, hierdoor ontstaat er draagvlak wat leidt tot een resultaatsverplichting bij de uitvoering. In dit traject zal Huisman Traject niet alleen een adviserende maar ook een begeleidende rol spelen. Wij zijn uw eerste aanspreekpunt.

Huisman Traject B.V. kan het volledige programma voor u verzorgen, wij beschikken over deskundige collega’s die alle berekeningen zelf uitvoeren met onze eigen programmatuur geborgd binnen de bestaande en geldende normen. De kracht betekend dat de verbinding van rekenkundige en pragmatische beschouwingen leiden tot een optimale bouwput configuratie.


Bouwput Engineering:
1e Schetsontwerp (SO) > Voorlopig ontwerp (VO) > Definitief ontwerp (DO) > Uitvoering

Wij adviseren en begeleiden u van de SO fase t/m de uitvoering betreft:
Keerwanden – Fundatie – Bemaling – Grondwerk – Monitoring (advies) – Monitoring (uitvoering) – Overheden –  Bouwteam

Bouwput Engineering

Bouwput engineering gaat verder dan uw traditionele bouwput advies. Wanneer u ons inschakelt voor de engineering van uw bouwput is Huisman Traject BV betrokken bij het proces van A tot Z. Geen ‘’alles is mogelijk’’ advies maar een oplossing en een antwoord, een uitwerking en resultaat. Wij stellen de rapportages op, zoeken met u de juiste partijen en begeleiden in samenwerking met u de realisatie van de visie beschreven in de rapportages. Bouwput engineering: Daadkrachtig advies dat bouwt!

Bouwputadvies

Wanneer er een project gerealiseerd moet worden met werkzaamheden onder het maaiveld is al snel enige deskundigheid benodigd. Afhankelijk van de omvang van het project heeft men te maken met diverse factoren als omgeving, grondwaterstanden, bodemopbouw, bouwput stabiliteit, op barst risico's, vergunningen en bevoegdheden. In een bouwputadvies wordt een ontwerp opgesteld hoe het project gerealiseerd kan worden met inachtneming van al voorgaande factoren. Onze geotechnische adviseurs stellen de bouwputadviezen op met als doel binnen de gezette parameters als tijd, geld en risico’s te blijven.

Funderingsadvies

Een gebouw dat de verscheidene elementen kan weerstaan is gebouwd op een goed fundament. Een goed fundament, begint bij een goed advies, daar kan men op bouwen. Een funderingsadvies omschrijft hoe uw bouwproject het best gefundeerd kan worden. Hierin is het van belang het geotechnisch draagvermogen van de ondergrond te berekenen. Aan de hand van een geotechnisch bodemonderzoek kunnen deze berekeningen worden gemaakt. Denk hierbij aan sonderingen en boringen, hoogte meting etc. Om een omgevingsvergunning aan te vragen wordt veelal het geotechnisch onderzoek als het funderingsadvies geëist. Onze geotechnische adviseurs beschikken over een brede kennis uit de praktijk en weten deze goed te vertalen in hoogstaande rapportages. Hierin zullen zij aanbevelingen doen en eventuele risico’s beschrijven. Wij kunnen u met onze ervaring adviseren in de funderingsvorm en type. Hierbij ligt veelal de nadruk op de draagkracht, omgeving (geluid en trillingen) en op de financiën. Ook het doorrekenen van de gekozen fundatie verzorgen wij graag voor u.

Keer- /damwand advies

In een damwandadvies wordt aangegeven wat de juiste manier is om grond en/of water en/of trillingen te keren. Hierin zijn meerdere vormen mogelijk. Niet alleen de traditionele vorm namelijk de damwand, maar ook zijn berlinerwanden en MIX wanden mogelijk. Afhankelijk van de situatie en de functie zullen onze adviseurs en ingenieurs berekeningen maken welke keerwand voor welke situatie het meest doeltreffend is. Dit wordt vervolgens in een damwandadvies omschreven. Wij kunnen u adviseren in de noodzaak hiervan en welke vorm het beste past bij uw project. Hierbij is veelal de omgeving bepalend, maar is ook de bouwplaatsinrichting van belang. Het berekenen van de keerwanden voeren wij graag voor u uit en wordt hiermee onderdeel van het bouwputontwerp als geheel.

Bemalingsadvies

Huisman Traject gaat met u de diepte in, maar niet met natte voeten. Om droog te kunnen werken op diepte is veelal bemaling benodigd. Het gaat hier om twee soorten grondwater waar rekening mee gehouden dient te worden. Freatisch grondwater en stijghoogte. Huisman Traject vindt zijn wortels in de bemaling waardoor de theoretische plannen ook praktisch uitgevoerd kunnen worden. Hierbij is het de kunst om het werk al gemaakt te hebben in het hoofd. Heeft u last van natte voeten? Dan is het wellicht tijd voor een bemalingsadvies van Huisman Traject BV. Laat u vandaag nog adviseren.

Begaanbaarheidsonderzoek

Als (hoofd)aannemer moet u voor aanvang van de werkzaamheden kunnen aantonen dat het bouwterrein draagkrachtig en begaanbaar is. Er zijn namelijk veel gevaarlijke situaties die zich kunnen voordoen wanneer de ondergrond niet voldoende draagkrachtig is. Om de draagkracht en de begaanbaarheid van een bouwterrein te beoordelen maken wij kleine sonderingen van de toplaag. Dit wordt met behulp van een penetrologger (penetrometer) gedaan. Deze waardes worden vergeleken met de gronddruk die uitgeoefend gaat worden door het materiaal en/of de machines. Deze berekeningen plaatsen wij in duidelijke en overzichtelijke rapportages zodat u er zeker van kan zijn dat uw terrein veilig en geschikt is voor de benodigde werkzaamheden.

Monitoringsplan

Het verlagen van de grondwaterstand, het veroorzaken van trillingen, het graven van bouwkuipen, al deze werkzaamheden brengen risico’s met zich mee. Risico op zetting, op scheurvorming, op verzakking, op drooglegging. Al deze risico’s worden in kaart gebracht om vervolgens een monitoringsplan te ontwikkelen. In een monitoringsplan wordt de manier van monitoren beschreven om zo indien nodig maatregelen kunnen treffen bij een negatieve meting. Een monitoringsplan dient ertoe risico’s in kaart te brengen en te verkleinen d.m.v. een plan actief te monitoren. Huisman Traject is hiervoor uw gewenste partner omdat wij niet alleen het plan opstellen maar ook zelf de uitvoering kunnen verzorgen.